Durga Shanti

Kumbha Vivah

Vinayaka Shanti

Naga Bali

Naga Pratishte

Ashlesha Bali

Sarpa Sanskara

Sarpa Shanti

Mruthyunjaya Shanti

Shani-Rahu-Ketu Shanti

Sandi Dosha Shanti

Navagraha Shanti